การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบสื่อ Active learning ผ่านกระบวนการ Play and Learn"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบสื่อ Active learning ผ่านกระบวนการ Play and Learn"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาคอมพิวเตอร์  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ปีงบประมาณ 2565  “รุ่นที่ 1 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อ Active learning ผ่านกระบวนการ Play and Learn” ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  โดยมีนางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 85 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-06-25 20:34:34