การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2565

ด้วยงานสภานักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้นักเรียนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้ง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจึงจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.40 น. ถึง 11.30 น. ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 150 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-06-14 18:42:27