ติว GAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติว GAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติว GAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 งานแนะแนว โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดติว Gat ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 12.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้ว่าการวิบูลน์ คูหิรัญ อาคาร 1 ชั้น 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเขียนโดย จงรัก ปรีชาวัชกุล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 60 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-01-21 01:20:04