รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี โดยมีนางสาวนานุช แวงอุ้ย ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  เพื่อตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการเปิดเรียน การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยคณะผูุ้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ณ ห้องประชุุมผู้ใหญ่เกลื่อน เหม่งเวหา อาคาร 2 ชั้น 1  และพาเยี่ยมชมสภาพแวดล้อม ห้องเรียนต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเขียนโดย จงรัก ปรีชาวัชกุล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 77 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-01-18 22:51:51