กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

งานอนามัย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แก่ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ๘,๑๙๓ ราย เสียชีวิต ๖ ราย โดยในเดือนตุลาคมพบแนวโน้มจํานวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564เขียนโดย จงรัก ปรีชาวัชกุล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 79 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-12-23 14:15:53