การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ

 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ

 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยแบ่งเป็นสนามการแข่งขัน 3 สนามการแข่งขันดังนี้
      1. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดการแข่งขัน 2 รายการคือ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ม.4-ม.6) และการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด (ม.4-ม.6)
      2. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดการแข่งขัน 2 รายการคือ การประกวดแปรรูปอาหาร (ม.4-ม.6) และการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ (ม.4-ม.6)
      3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการแข่งขัน 2 รายการคือ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว (ม.4-ม.6) และการประกวดโครงงานอาชีพ (ม.4-ม.6)
      ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขียนโดย งานโสตทัศนูปกรณ์และงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 82 ครั้ง เขียนเมื่อ 2023-01-28 14:47:48