จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ

จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ

จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ

 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยแบ่งเป็นสนามการแข่งขัน 3 สนามการแข่งขันดังนี้
      1. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดการแข่งขัน 2 รายการคือ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติฯ (ม.4-ม.6) และการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด (ม.1-ม.3)
      2. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดการแข่งขัน 2 รายการคือ การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ (ม.4-ม.6) และการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ (ม.1-ม.3)
      3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการแข่งขัน 2 รายการคือ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.4-ม.6) และการประกวดโครงงานอาชีพ (ม.1-ม.3)เขียนโดย งานโสตทัศนูปกรณ์และงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 105 ครั้ง เขียนเมื่อ 2023-01-27 20:17:09