จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ

จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ

จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ

 วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยแบ่งเป็นศูนย์การแข่งขัน 3 ศูนย์ดังนี้
      1. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดการแข่งขัน 2 รายการคือ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติฯ (ม.1-ม.3) และการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ม.1-ม.3)
      2. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดการแข่งขัน 2 รายการคือ การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ม.1-ม.3) และการประกวดแปรรูปอาหาร (ม.1-ม.3)
      3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการแข่งขัน 2 รายการคือ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.1-ม.3) และการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (ม.1-ม.3)
      ทั้งนี้ ในเวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีการจัดนิทรรศการราชบุรีศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำเสนอหลักสูตรราชบุรีศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี แหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดและนำความรู้ที่ได้สรรค์สร้างนวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเขียนโดย งานโสตทัศนูปกรณ์และงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 84 ครั้ง เขียนเมื่อ 2023-01-27 06:11:09