ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 

2021-08-03 13:57:49

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย..
ประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อรายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใส (OIT) ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) ผ่านระบบ VDO CONFERENCE และกิจกรรมโรงเรียนสุจริตจังหวัดราชบุรี ITA ONLINE
   

2021-07-30 16:16:29

ประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อรายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธร..
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ครั้งที่ 7/2564
   

2021-07-30 15:59:41

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหารกระ..
ประชุมพิจารณาปรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และงบประมาณจัดสรรตรงจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น ครั้งที่ 1/2564
   

2021-07-22 16:16:11

ประชุมพิจารณาปรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แ..
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
   

2021-07-20 14:07:25

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ..
ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564
   

2021-07-20 14:02:05

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564..