โรงเรียนสายธรรมจันทร์ปรับปรุงพื้นผิวถนนลาดยางและตีเส้นช่องทางจราจร โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ดำเนินการโดยมูลนิธิสายธรรมจันทร์
 

2021-05-13 08:11:42

รร.สายธรรมจันทร์
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ปรับปรุงพื้นผิวถนนลาดยางและตีเส้นช่อ..
นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโค้ดดิ้ง​(CODING)​และไมโครคอนโทรเลอร์​งบประมาณ​1,562,500 บาท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 และประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)
 

2021-05-12 15:20:33

รร.วัดสันติการามวิทยา
นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติกา..
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการแถลงข่าว “การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด ศธ.” โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ได้เข้าร่วมการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ราชบุรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 

2021-05-12 14:19:44

รร.วัดสันติการามวิทยา
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชา..
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี 2563
   

2021-05-10 12:11:10

รร.เทพมงคลรังษี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563..
   

2021-04-29 14:08:47

รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 31/2564..
   

2021-04-27 10:50:32

รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
"รอบรั้วด่านทับตะโกฯ" ฉ. 30/2564..
    โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กำลังดำเนินการลาดยางแอสฟัสท์บนผิวถนนภายในโรงเรียน พื้นที่ 8,415 ตรม.
   

2021-04-12 14:33:20

รร.สายธรรมจันทร์
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กำลังดำเนินการลาดยางแอสฟัสท์บนผ..
 นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าจ.สมุทรปราการ
   

2021-04-12 14:26:32

รร.สายธรรมจันทร์
นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเล..