ต้อนรับคณะครูฯศึกษาดูงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา 13.7.66
 

2023-07-13 14:18:41

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ต้อนรับคณะครูฯศึกษาดูงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา 13..
ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567
 

2023-07-12 10:55:27

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร ์ เ..
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
 

2023-07-03 12:26:00

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมใน..
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 

2023-07-03 11:59:03

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ..