โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2564 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
   

2021-09-17 14:29:59

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ..
โครงการให้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอัตรา 2,000บาท ต่อนักเรียน 1 คน
 

2021-09-09 19:17:16

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
โครงการให้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้..
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 

2021-06-22 21:38:33

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นิเทศ ติดตาม การ..
จัดชุดหนังสือเรียนทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6) ปีการศึกษา 2564 เพื่อแจกให้กับนักเรียนทุกคน
 

2021-05-31 17:03:55

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
จัดชุดหนังสือเรียนทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6) ปีการศึกษา 2564 เพื..