ศูนย์ข่าว สพม.ราชบุรี

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.ราชบุรี

ข่าว สพม.ราชบุรี

สัมมนามาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ส่วนที่ 2 และวิธีบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐในเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สัมมนามาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ส่วนที่ 2 และวิธีบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐในเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน9ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-24 13:06:05

รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

วันที่

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน33ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-23 09:26:42

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์  ผู้อ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน65ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-21 14:42:12

ประชุมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

ประชุมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน39ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-21 14:17:24

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 มีนาคม

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน549ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-20 15:29:19

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.ราชบุรี

คณะกรรมการคัดเลือกในการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการคัดเลือกในการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เขียนโดย:โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน3ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-24 21:32:36

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2566 - 2570 (ระยะ 5 ปี) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - 2570 (ระยะ 5 ปี) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566

เขียนโดย:โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน7ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-24 21:15:53

จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

เขียนโดย:โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน4ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-24 21:14:32

การประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

เขียนโดย:โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน5ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-24 21:13:30

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖

เขียนโดย:โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน6ครั้ง เขียนเมื่อ2023-03-24 21:12:46