ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE และร่วมฟังการประเมินพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี
 

2021-12-03 09:02:31

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE และร่วมฟังการประเมิน..
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 52/2564 (Conference) เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

2021-12-03 08:49:02

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 52/2564 (Conference) เพ..
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นพิเศษระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2
   

2021-12-02 10:28:36

กลุ่มนโยบายและแผน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นพิเศษระดับจังห..
การประกาศผลการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๕  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   

2021-11-29 11:58:34

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางก
การประกาศผลการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ พ..
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   

2021-11-29 09:11:52

กลุ่มนโยบายและแผน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที..
กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (เฝ้าระวัง ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔)
   

2021-11-25 10:58:51

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (เฝ้าระวัง ดูแล และช่วยเหลือน..