วันที่   30   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  80  นางสาวพุทธชาด ทองหยวก
ห้องประชุมเล็ก 08.30-12.00   - ประชุม​คณะกรรมการ​ติดตาม​ตรวจสอบ​ประเมินผล​และ​นิเทศ​การศึ​กษา  10  นางช่อทิพย์ อินทรักษา