วันที่   25   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ  10  นางสุกัญญา พิมพัฒน์