วันที่   28   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 13.00-16.30   - ประชุม PLC และวางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2  20  นางสาวพจนพร รุ่งทอง
ห้องประชุมเล็ก 08.30-12.00   - ประชุม  8  นางสาวอภิญญา สร้อยเสนา