วันที่   22   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - พิจารณาตัดสินผลการดำเนินงาน ITA Online  15  ว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง