วันที่   14   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - ประชุมติดตามมาตรฐานเขตและ KRS  35  นางสาวนิภาพร ปลีบุตร
ห้องประชุมเล็ก 13.00-16.30   - คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  8  นางชุติกานต์ สามชูศรี