วันที่   23   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - ประชุมบุคลากร สพม.8  63  นางสาวสุปราณี เปียวิเศษ
ห้องประชุมเล็ก 08.30-16.30   - ตรวจสอบข้อมูล  4  นางชุติกานต์ สามชูศรี