วันที่   17   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - ประชุมทีมบริหาร สพม.8  9  นางสาวสุปราณี เปียวิเศษ