วันที่   8   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครุภัณฑ์ดนตรี)  10  นางสุกัญญา พิมพัฒน์