วันที่   10   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีในดวงใจ  12  นางสุภมาศ สุขาภิรมย์