วันที่   21   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - ประชุมเสวนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด สพม.8  60  นางสาวพจนพร รุ่งทอง
ห้องประชุมเล็ก 08.30-16.30   - จัดทำข้อมูล  4  นางชุติกานต์ สามชูศรี