วันที่   1   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - การจัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ด้วยระบบ Video Conference  15  นางสุภมาศ สุขาภิรมย์
ห้องประชุมเล็ก 08.30-12.00   - การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ป.ต.น.  6  นางสาวนิภาพร ปลีบุตร
ห้องประชุมเล็ก 13.00-16.30   - ประชุมทีมบริหาร สพม.8  9  นางสาวสุปราณี เปียวิเศษ