วันที่   2   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมใหญ่ 08.30-16.30   - โครงการจัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ด้วยระบบ Video Conference ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  20  นางสุภมาศ สุขาภิรมย์
ห้องประชุมเล็ก 08.30-12.00   - การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔  7  นางวาสนา ป้อมปราณี
ห้องประชุมเล็ก 13.00-16.30   - พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์)  5  นางสุกัญญา พิมพัฒน์